کارگاه آموزش و استعدادیابی مینی گلف در استان قمکارگاه آموزش و استعدادیابی مینی گلف به نونهالان و نوجوانان با همکاری کمیته های مینی گلف و استعدادیابی هیئت گلف استان قم روز یکشنبه مورخ 2 تیرماه برگزار شد.

◽️این کارگاه با حضور خانم نرگس جعفری، مربی مینی گلف و مسئول کمیته استعدادیابی در سايت مینی گلف ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار گردید.

انجمن مینی گلف