تقدير از نفرات برتر رنکینگ مینی گلف بازان استان قمبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه در حضور رئيس هیئت، رئيس و دبیر کمیته ی مینی گلف هیئت گلف استان آقایان دلاوری ،کربلایی و امیدنیا از نفرات برتر رنکینگ مینی گلف استان قم در دوبخش آقایان و بانوان تجلیل شد.
دلاوری در این جلسه عنوان داشت، به استناد آیین نامه ی رنکینگ مینی گلف بازان استان قم در دوبخش آقایان و بانوان و اجرای این طرح برای اولین بار در هیئت گلف استان ، از نفرات برتر این رنکینگ به شرح زير تجليل مي شود.
◽️آقای احمد ورمزیاری
◽️و خانم الهام محمدی تجلیل

انجمن مینی گلف